|

Samorządowy peryskop – grudzień 2019

NACZELNA IZBA APTEKARSKA

4.12.2019 Komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat leków na cukrzycę

–  „W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
 • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
 • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę”.

9.12.2019 Znamy prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich!

– „Wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich zakończone. Farmaceuci dokonali wyboru swoich przedstawicieli w 20 okręgach wyborczych”.

– „W dniach 24-26 stycznia w Warszawie odbędzie się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, na którym na kolejną 4-letnią kadencję zostaną wybrane władze Naczelnej Rady Aptekarskiej”.

12.12.2019 Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym (1.01.2020 – 31.12.2020) – komunikat Ministerstwa Zdrowia

– „Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz na jego elektronicznym potwierdzaniu. Skróci to czas od wystawienia zlecenia do przyjęcia go do realizacji i poprawi sytuację pacjentów oraz ich opiekunów”.

– „W okresie przejściowym realizacja zleceń prowadzona jest dwutorowo. Zlecenia, które zostaną do dnia 31 grudnia 2019 r. wystawione i potwierdzone albo tylko wystawione na dotychczasowych zasadach będą również realizowane i rozliczane na dotychczasowych zasadach. Natomiast zlecenia wystawione od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane będą przy użyciu nowego wzoru zlecenia (część III „Realizacja zlecenia u świadczeniodawcy” i część IV „Potwierdzenie wydania wyrobu medycznego”), a ich rozliczanie będzie również następowało na nowych zasadach. Wówczas realizator zobowiązany będzie informować NFZ za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku jednak braku dostępu do tychże serwisów lub usług, realizator zobowiązany będzie do przekazania tej informacji niezwłocznie po usunięciu awarii lub – w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu – niezwłocznie po uzyskaniu do niego dostępu”.

12.12.2019 E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. – przypomina Ministerstwo Zdrowia

– „Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

 • recept w ramach tzw. importu docelowego,
 • recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
 • recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
 • recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),
 • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej”.

16.12.2019 Nabór farmaceutów do służby w Wojsku Polskim

– „Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego informuje o trwającej procedurze naboru na stanowisko oficera-farmaceuty.

Nabór prowadzony jest przez Akademię Wojsk Lądowych. Termin zgłoszenia kandydatury upływa24.01.2020 r.”

27.12.2019 Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – „wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:
 1. wystawione,
 2. wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 • Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać potwierdzone. W takim przypadku pacjent udaje się do OW NFZ celem potwierdzenia (analogicznie jak ma to miejsce obecnie).
 • Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie.
 • Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 roku. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne.

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent. Zgodnie z ww. komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):
– zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone w systemie eZWM realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),
– zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i nie potwierdzone w systemie eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ celem potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678):
– zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia.
Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM,
– zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),
– zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.


OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

4 grudnia odbyła się w Łodzi konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych wspólnie z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi pn. “Problemy terapeutyczne u chorych na cukrzycę typu 2 współistniejącą z innymi chorobami”.

5 grudnia odbyło się w Łodzispotkanie edukacyjno-szkoleniowe organizowane w ramach akcji „Solidarnie dla transplantacji”. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: historia transplantacji, kwalifikacja do leczenia, warunki dawstwa, rola psychologa, życie po przeszczepieniu. Wykład wygłosiła dr hab. n med. prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ilona Kurnatowska.

7 grudnia odbył się w Łodzi VIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Wśród delegatów na Zjazd była obecna i brała czynny udział mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, która jest członkiem OIA w Łodzi, obdarzonym w drodze wyboru mandatem delegata. Gościem Zjazdu był mgr farm. Romuald Boguszewski, Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi na VIII kadencję został wybrany ponownie mgr farm. Paweł Stelmach.

Zapowiedź. Rozpoczęła się rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych „Studia podyplomowe dla osoby wykwalifikowanej – qualified person”. Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Zapowiedź. 4 stycznia 2020 roku odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA 

W dniach 6-8 grudnia 2019 r. odbyło się w Istebnej spotkanie mikołajkowe połączone ze szkoleniem za 2 punkty edukacyjne „miękkie”.

12 grudnia odbyło się w Katowicach szkolenie z tematyki e-Recepty. Tematyka szkolenia:1. e-Recepta – ostatnie zmiany w prawie 2019; 2. Najczęstsze błędy w wystawianiu i realizacji recept elektronicznych. Wykładowcą byłmgr farm. Marian Witkowski.

30 grudnia udostępniono opracowanie Najważniejsze zmiany w aptekach od 2020 r. Autorem opracowania jest dr n. farm. Mikołaj Konstanty, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W WARSZAWIE

W dniach 7 i 8 grudnia odbyły się w Warszawie szkolenia „Astma i POChP – Profesjonalne wsparcie pacjenta w aptece” organizowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie.

Zapowiedź. 9 grudnia odbędzie się w Warszawie świąteczne spotkanie farmaceutów szpitalnych połączone ze szkoleniem.

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

26 grudnia opublikowano informację dotyczącą naruszenia danych osobowych przez NFZ. Wskutek działania NFZ, w odniesieniu do członków ZOIA pełniących funkcje kierowników aptek ogólnodostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia 19 listopada 2019 r. doszło do ujawnienia danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz funkcji w aptece. Autorem przedstawianej informacji  jest Bartłomiej Malko, radca prawny.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

3 grudnia odbyło się w Gdańsku szkolenie. Tematy szkolenia: 1. Leki Oczne – wykładowca mgr farm. Marek Florczak; 2. E-recepta w praktyce. Problemy i ich rozwiązania. – wykładowca mgr farm. Marian Witkowski.

14 grudnia odbył się w Gdańsku w kościele pw. Chrystusa Króla adwentowy dzień skupienia i opłatek. Spotkanie organizowało Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Gdańskiej. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE

Zapowiedź. 17 stycznia odbędzie się w Olsztynie posiedzenie naukowo-szkoleniowe poświęcone zagadnieniom e-recepty. Wykładowcą będzie mgr farm. Marian Witkowski.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W BIAŁYMSTOKU

Zapowiedź. 18 stycznia odbędzie się w Białymstoku szkolenie nt.: „E-recepta w aptece. Realizacja recepty elektronicznej.”

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

7 grudnia br. członkowie Koła Farmaceutów Katolickich Polski w Lublinie spotkali się w kościele pw. Św. Wojciecha przy ul. Podwale 15 na Dniu Skupienia, by duchowo przygotować się na Święta Bożego Narodzenia.

9 grudnia udostępniono opracowanie własne (repetytorium) „Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki”.

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

13 grudnia ruszyły zapisy do platformy OK System dla farmaceutów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz członków ich rodzin. Izba zachęca do przystąpienia do programu sportowego goFIT i FIT&more.

16 grudnia odbyło się w Świlczy k/ Rzeszowa spotkanie edukacyjne poświęcone bieżącej sytuacji w aptekach. Aktualne informacje przedstawili: mgr farm. Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny oraz mgr Marian Witkowski, członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

19 grudnia odbyło się w Rzeszowie szkolenie warsztatowe Szkolenie dla farmaceutów szpitalnych – „Farmacja Kliniczna: Jak zacząć?”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

19 grudnia ukazał się numer 4/2019 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

13 grudnia odbył się w Muzeum Farmacji w Krakowie VIII Konkurs Nalewek Własnej Receptury.

21 grudnia w siedzibie Tarnowskiego w Tarnowie odbył się premierowy pokaz filmu „Pan Apotheker” inspirowanego wspomnieniami wojennymi tarnowskiego farmaceuty, dr. Jerzego Pertkiewicza.

Zapowiedź. 12 stycznia odbędzie się w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Noworoczny Koncert Aptekarzy pod tytułem „Od operetki do musicalu”.

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

10 grudnia poinformowano, że Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska przyjęła uchwałę regulującą wysokość składek członkowskich. Uchwała w sprawie składek członkowskich wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Zapowiedź. Do 2 lutego trwa rekrutacja uczestników Studiów Podyplomowych ”Zioła w profilaktyce i terapii” organizowanych przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

W dniach 7-8 grudnia 2019 r. w Jeleniej Górze odbył się VIII Sprawozdawczo-Wyborczy i XXXII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA został wybrany mgr farm. Marcin Repelewicz.

Zapowiedź. 4 stycznia odbędzie się we Wrocławiu, w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia.

CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

7 grudnia odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie został wybrany mgr farm. Przemysław Orlikowski.

30 grudnia poinformowano o wysokości opłaty za lek recepturowy w 2020 roku, która wyniesie 13 złotych.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

12 grudnia odbyło się organizowane przez NFZ szkolenie na temat realizacji wniosków na środki pomocnicze od 01.01.2020 r.

BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA         

3 grudnia poinformowano o adresowanym do aptek i punktów aptecznych komunikacie NFZ w sprawie udzielania pełnomocnictw do podpisania zestawień refundacyjnych w imieniu kierownika.

23 listopada odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Prezesem Okręgowej rady Aptekarskiej na VIII kadencję została ponownie wybrana mgr farm. Magdalena Baścik.

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

30 grudnia opublikowano komunikat, że z dniem 1 stycznia zostanie uruchomiony nowy sposób płatności za karty sportowe. Począwszy od tego dnia opłat za karty sportowe należy dokonywać wyłącznie poprzez płatności internetowe PayU na platformie eVS w terminie od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z karty. 

POMORSKO-KUJAWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

27 grudnia opublikowano informację o zmianach w podatkach, które weszły w życie w ostatnich miesiącach oraz które wchodzą w życie w nowym roku 2020. Informację przedstawiło Biuro Rachunkowe Anna Suszek

Zapowiedź. 20-21 marca 2020 roku w Gdańsku odbędą się V Pomorskie Warsztaty Farmacji Szpitalnej. Do udziału w tym spotkaniu zapraszają Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska we współpracy z Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbą Aptekarską, Polskim Stowarzyszeniem Farmaceutów Onkologicznych oraz Pomorskim i Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Konsultantem ds. Farmacji Szpitalnej.

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

30 grudnia opublikowano przypomnienie, że od 1 stycznia 2020 roku nastąpią zmiany w wystawianiu faktur VAT dla nabywców posiadających NIP. Jeśli nabywca będzie chciał fakturę VAT zaraz po zakupie lub gdy faktura będzie wystawiana w terminie późniejszym, to na paragonie fiskalnym apteki musi być naniesiony NIP nabywcy. Jeśli na paragonie nie będzie NIP to od 1 stycznia 2020 r. apteka nie ma prawa wystawić faktury VAT ale na taki paragon apteka może wystawić fakturę na odbiorcę fizycznego.

KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

16 grudnia opublikowano informację przypominającą o obowiązku rejestracji aptek i punktów aptecznych w Bazie Danych Odpadowych.

 

Podobne wpisy